Statut

Statut Gminy Baranów

Uchwała Nr IX/53/2007

Rady Gminy Baranów

z dnia 12 września 2007 r.

 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baranów

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Gminy Baranów uchwala co następuje:

 § 1

 Uchwala się Statut Gminy Baranów w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 § 2

 Traci moc Uchwała Nr VI/30/2003 Rady Gminy w Baranowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baranów z dnia 10 kwietnia 2003 r.

 § 3

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2019 12:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Bęczkowski
Ilość wyświetleń: 219
27 stycznia 2020 15:20 (Tomasz Gasik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 stycznia 2020 15:17 (Tomasz Gasik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 stycznia 2020 15:16 (Tomasz Gasik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany