WYPIS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA GMINY BARANÓW

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek – wg wzoru
  2. Kopia aktualnej mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych 1:2000) z oznaczonym terenem inwestycji - 1 egz

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat
Urząd Gminy w Baranowie
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów

Opłaty

Opłata skarbowa wnoszona w kasie urzędu lub na rachunek urzędu w wysokości:

  1. od wypisu

    a) do 5 stron - 30 zł b) powyżej 5 stron - 50 zł

Termin i sposób załatwienia

14 dni


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmn.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmn.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2020 19:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Bęczkowski
Ilość wyświetleń: 152
10 lutego 2020 19:10 (Adam Bęczkowski) - Dodanie załącznika.
10 lutego 2020 19:10 (Adam Bęczkowski) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany