Przetargi 2015

Obsługa bankowa budżetu gminy Baranów oraz gminnych jednostek organizacyjnych

Baranów: Obsługa bankowa budżetu Gminy Baranów oraz gminnych jednostek organizacyjnych
Numer ogłoszenia: 313008 - 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baranów , ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów, woj. mazowieckie, tel. 46 858 13 50, faks 46 858 13 68.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-baranow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Gminy Baranów oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Obsługa bankowa budżetu gminy Baranów oraz gminnych jednostek organizacyjnych 1.1. Jednostki organizacyjne gminy objęte przedmiotem zamówienia: - Urząd Gminy w Baranowie, - Zakład Usług Komunalnych w Baranowie, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie , - Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie, - Zespół Szkół im Jana Pawła II w Baranowie, - Zespół Szkół im. Orła Białego w Kaskach, - Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli, - Zespół Szkolno Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Golach. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczych. 2) Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie elektronicznym. 3) Przyjmowanie wpłat gotówkowych. 4) Dokonywanie wypłat gotówkowych. 5) Możliwość udzielania zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej. Na rok 2015 jest to kwota 1.000.000 zł. Uruchomienie tego kredytu powinno następować bez prowizji i opłat. Oprocentowanie kredytu powinno być oparte na stawce WIBOR 1 M. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu stanowić będzie sumę stawki WIBOR 1 M i stałej marży podanej przez wykonawcę w ofercie. 6) Automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunku bieżącym na koniec dnia, w tym lokaty typu OVERNIGHT. 7) Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: a) uzyskanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszelkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, b) składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, c) uzyskanie raportów o zrealizowanych operacjach, d) sporządzanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej, e) generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu, f) umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym służącym jedynie do czynności związanych z obsługą bankowości elektronicznej, g) zapewnienia wsparcia informatycznego w razie awarii programu, 1.3. Zamawiający dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: 1) instalację oraz korzystanie z systemu bankowości elektronicznej, 2) realizację wszystkich poleceń przelewów, 3) wpłaty gotówki przez zamawiającego oraz jednostki podległe na rachunek bieżący i rachunki pomocnicze, 4) wypłaty gotówki przez zamawiającego z rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, 5) druki czeków gotówkowych, 6) sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych, 7) prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych w jednostkach organizacyjnych oraz rachunków pomocniczych w gminie. 1.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji od salda niewykorzystanej części kredytu. 1.5. Odsetki do środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych będą dopisywane do sald rachunków w okresach miesięcznych. 1.6 Informacje dodatkowe dla Wykonawcy : 1.7. Informacja o aktualnie posiadanych rachunkach bankowych oraz siedmiomiesięcznej liczbie przelewów. a) rachunki bankowe: rachunki bieżące - 9 szt. - rachunki pomocnicze - 11 szt. b) przelewy bankowe na rachunki w innych bankach - ok. 500 szt./m-c 1.8. Zamawiający zastrzega możliwość: - wystąpienia o kredyt do innego banku, - dowolnego wyboru podmiotów do lokowania wolnych środków, 1.9. Każda z powyższych jednostek organizacyjnych indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zdeklarowanych w ofercie..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli: Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej - Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. W postępowaniu o zamówienie mogą ubiegać się banki posiadające swoją placówkę (punkt kasowy, ekspozyturę lub filię) zlokalizowaną w odległości nie więcej aniżeli 20 km od siedziby Urzędu Gminy w Baranowie. Ten warunek wynika ze specyfiki działalności zamawiającego.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o posiadaniu placówki w obrębie 20 km od siedziby Urzędu Gminy w Baranowie, według załącznika nr 4 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 75
 • 2 - Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - 10
 • 3 - Oprocentowanie lokat krótkoterminowych (jednodniowych, weekendowych, w tym typu OVERNIGHT) w stosunku rocznym - 10
 • 4 - Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gmina-baranow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Baranowie ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Baranowie ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów pok. nr 9 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-11-19
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Michał Miastowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2015 15:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Miastowski
Ilość wyświetleń: 1082
15 grudnia 2015 12:34 Michał Miastowski - Dodanie załącznika [zawiadomienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2015 08:47 Michał Miastowski - Dodanie załącznika [wyjasnienie_tresci_siwz_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 listopada 2015 16:09 Michał Miastowski - Dodanie załącznika [siwz_przetarg_na_obsluge_bankowa_baranow_po_poprawkach_skarbnika.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany