Przetargi 2015

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaski, ul. Pałacowa dz. nr ewid 354


Numer ogłoszenia: 152333 - 2015; data zamieszczenia: 19.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baranów , ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów, woj. mazowieckie, tel. 46 858 13 50, faks 46 858 13 68.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-baranow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaski, ul. Pałacowa dz. nr ewid 354.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaski ul. Pałacowa dz. nr ewid. 354. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót, technologia wykonawstwa zawarte są w szczególności w uproszczonym projekcie technicznym, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (stwiorb) stanowiących załączniki do siwz. 3. Pełen zakres robót budowlanych, które wykonawca zobowiązany będzie wykonać podany jest w załączonym do siwz przedmiarze robót - tzn. wykonawca złoży ofertę z uwzględnieniem wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie zakresu wynikającego z załączonego przedmiaru robót. 4. Wykonawca obowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego na podstawie załączonego przedmiaru robót i dołączenia go do oferty. 5. Kosztorys ofertowy nie będzie podlegał badaniu przez zamawiającego na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty. 6. Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z uproszczoną dokumentacją techniczną, przedmiarem robót, stwiorb, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch odrębnych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. 2 zamówień dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 600 m2 dla każdej wskazanej roboty budowlanej,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kierowania robotami w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie robót budowlanych oraz złożenia poświadczeń dotyczy robót określonych w pkt. III.3.2. ogłoszenia tj. min 2 zamówień dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 600 m2 dla każdej wskazanej roboty budowlanej;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gmina-baranow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Baranowie ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów pok nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Baranowie ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów pok nr 9(sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-10-19
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Michał Miastowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2015 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Miastowski
Ilość wyświetleń: 1007
10 listopada 2015 15:41 Michał Miastowski - Dodanie załącznika [uniewaznienie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2015 14:36 Michał Miastowski - Dodanie załącznika [dokumentacja_zal_7.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2015 14:34 Michał Miastowski - Dodanie załącznika [zal_6_oswiadczenie_o_osobach.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany