Przetargi 2015

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Kaski dz. nr ewid 292/1, 354, gmina Baranów

Baranów: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Kaski dz. nr ewid 292/1, 354, gmina Baranów
Numer ogłoszenia: 115512 - 2015; data zamieszczenia: 16.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baranów , ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów, woj. mazowieckie, tel. 46 858 13 50, faks 46 858 13 68.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-baranow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Kaski dz. nr ewid 292/1, 354, gmina Baranów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Kaski dz. nr ewid 292/1, 354, gmina Baranów, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót, technologia wykonawstwa zawarte są w szczególności w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (stwiorb) stanowiących załączniki do siwz. 3. Pełen zakres robót budowlanych, które wykonawca zobowiązany będzie wykonać podany jest w załączonej do siwz dokumentacji projektowej - tzn. wykonawca złoży ofertę z uwzględnieniem wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie zakresu wynikającego z załączonej dokumentacji projektowej. 4. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art.. 632 Kodeksu Cywilnego). W ramach wynagrodzenia Wykonawca wykona zakres rzeczowy wynikający z SIWZ i załączników do SIWZ tj. m.in. dokumentacji projektowej i STWiORB. 5. Zamawiający przewiduje rozliczenie częściowe za wykonane części robót. Warunki płatności zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek 7. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamierzenie inwestycyjne opisane w dokumentacji projektowej i STWiORB. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (dokumentacja projektowa, przedmiary i STWiORB) należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami robót, STWiORB, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 9. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w stwiorb. 10. Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 10 dni od podpisania umowy z Zamawiającym do przygotowania i przedstawienia projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego 11. Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie wymagał uzgodnienia z Zamawiającym oraz jego akceptacji. 12. Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie służył m.in. do oceny zgodności wykonywanych przez Wykonawcę robót oraz ustalenia płatności częściowych możliwych do zapłacenia 13. Podane w opisach przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 oraz art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. 14. Wszystkie wskazania należy rozumieć jako określenie minimalnych wymagań parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie a art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych. 15. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego, przy czym równoważność oferowanych materiałów i urządzeń w stosunku do wskazanych w dokumentach przetargowych winien potwierdzić zamawiający..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 2. Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 20 % zamówienia podstawowego. 3. Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.20-5, 45.10.00.00-8, 45.21.00.00-2, 45.23.31.40-2, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.25.21.20-0, 45.22.35.00-1, 45.44.30.00-4, 45.44.00.00-3, 45.34.20.00-6, 45.23.32.50-6, 45.25.21.20-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 40 000,00 zł, słownie: czterdzieści tysiące złotych. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w ustawie Pzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić, na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Pekao S.A. I Oddział w Żyrardowie, Nr rachunku: 29 1240 3350 1111 0000 3549 8920. Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 5.Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej należy dołączyć do oferty w postaci oryginału. 6.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy zamawiający otrzyma taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących spełniania ww. warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch odrębnych zamówień odpowiadających swoim zakresem i charakterem robotom stanowiących przedmiot zamówienia - budowa stacji uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 40 m³. Każda ze zrealizowany robót musi być o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN netto. 2. Ważne jest aby przy wykazywaniu przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp) lub na zasadach określonych w artykule 26 ust. 2b ustawy Pzp, warunki określone w lit. a) były spełnione samodzielnie przez jednego wykonawcę.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących spełniania ww. warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia następujące osoby: 1. Kierownik Budowy - posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami sanitarnymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych 2. Kierownicy robót posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia w branży konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych. 3. Technolog - posiadający 3 letnie doświadczenie zawodowe jako technolog uzdatniania wody,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących spełniania ww. warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Obowiązek wskazania przez wykonawce w wykazie robót budowlanych oraz złożenia poświadczeń dotyczy robót określonych w pkt. III.3.2) ogłoszenia tj. min 2 zamówień, z których każde polegało na wykonaniu budowy stacji uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 40 m³. Każda ze zrealizowany robót musi być o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN netto.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin realizacji zamówienia - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1. W przypadku zmiany terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, jeżeli konieczność jego zmiany będzie spowodowana przyczynami niezależnymi od Zamawiającego oraz od Wykonawcy, w tym w szczególności mogą to być: - przyczyny związane z niekorzystnymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych na zewnątrz objętych niniejszym zamówieniem, - awarie systemów komunikowania, - niezależne od stron zakłócenia systemów technicznych uniemożliwiające prowadzenie robót, - nieprzewidziane przeszkody o charakterze obiektywnym, - przypadki siły wyższej; oraz każda ze stron w terminie 7 dni od zaistnienia tych przyczyn powiadomi drugą stronę o ich zaistnieniu. 2. W przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o czym mowa w umowie oraz w siwz rozdz. XXIII pkt 3 i 9, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz - zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z wskazanymi w tym zdaniu zdarzeniami (roboty zamienne lub ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy). 3. W przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania umowy - gdy okoliczność ta wywarła konieczność zmiany wynagrodzenia, odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z wskazanym w tym zdaniu zdarzeniem (wada dokumentacji projektowej) i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem budowli obarczonej wadą. 4. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, a w tym zmiany wysokości stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gmina-baranow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Baranowie ul. Armii krajowej 87, 96-314 Baranów pok. nr 12..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Baranowie ul. Armii krajowej 87, 96-314 Baranów pok. nr 9 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZałączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-05-16
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Michał Miastowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2015 17:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Miastowski
Ilość wyświetleń: 3330
11 czerwca 2015 09:56 (Michał Miastowski ) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_stacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2015 10:13 (Michał Miastowski ) - Dodanie załącznika [profile.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2015 10:10 (Michał Miastowski ) - Dodanie załącznika [wyjasnienie_tresci_siwz_nr_2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany